ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมและโดนตรวจสอบภายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

ประกาศสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมและโดนตรวจสอบภายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมและโดนตรวจสอบภายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)".pdf (24 downloads)