นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มีการประกาศและคำสั่ง ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล , มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ,
แนวปฏิบัติในการจัดทำคำสั่งเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ-นโยบาย.pdf (119 downloads)

 

ประกาศ-มาตรการ.pdf (93 downloads)

 

ประกาศ-แนวปฏิบัติ.pdf (90 downloads)

 

เอกสารการเผยแพร่.pdf (81 downloads)