เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายการดังต่อไปนี้

  1. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง  คลิกดูรายละเอียด
  2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง  คลิกดูรายละเอียด
  3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก  คลิกดูรายละเอียด
  4. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้  คลิกดูรายละเอียด