ผู้บริหาร

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เบอร์ติดต่อ : 0935696259

นายสถาพร สินเจริญกิจ

นายสถาพร สินเจริญกิจ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เบอร์ติดต่อ : 08-3020-0088

นางวรรณา เหมือนกู้

นางวรรณา เหมือนกู้

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 09-0160-2789

นางรอยัน

นางรอยัน หะยีมะเย็ง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 09-3762-7227

นายอดุล บินยูโซ๊ะ เภสัชกรเชี่ยวชาญ

นายอดุล บินยูโซ๊ะ

เภสัชกรเชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ : 08-1897-8909

นายคมสัน ทองไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายคมสัน ทองไกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 09-4591-4959

โครงสร้างหน่วยงาน