ข่าวประชาสัมพันธ์

🆕 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำนักสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

🆕 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน

ประกาศตังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามเอกสารแนบ  

รับสมัครคัดเลือกข้าราขการการประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราขการการประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามเอกสารแนบ      

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ตามเอกสารแนบ  

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ตาม QR Code ข้างล่างนี้ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ตาม QR Code ข้างล่างนี้    

ขอแจ้งการดำเนินงานจัดซื้อยาแผนไทยร่วม เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ขอแจ้งการดำเนินงานจัดซื้อยาแผนไทยร่วม เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2565 ตามเอกสารแนบ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศจังหวัดนราธิวาส ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มีการประกาศและคำสั่ง ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล , มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน , แนวปฏิบัติในการจัดทำคำสั่งเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ