พันธกิจ

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส