กลุ่มงานกฏหมาย

โครงการ “ อบรมวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ”

                วันที่ 9 มิถุนายน 2566 กลุ่มกฎหมาย ได้จัด โครงการ “อบรมวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ” ...

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

                          วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส   เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ ๒   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนรานวัตกร ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ...

การประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่อง การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26 ธันวาคม 2565 นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย ร่วมกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ...

โครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน MOPH ITA 2023 : จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting

                     ในระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกณฑ์  การประเมิน MOPH ITA ...