นโยบาย

เครือข่ายสุขภาพนราธิวาสเข้มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยืน
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข