พันธกิจ

1. เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดการด้านสุขภาพทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งสุขภาพให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วน
2. พัฒนาระบบการบริการของเครือข่ายสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบธรรมมาภิบาล
4. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ ด้วยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่าง เหมาะสม ตามบริบทของสังคม
6. ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ให้มีคุณภาพและเอื้อต่อ การมีสุขภาพดีของของประชาชน
7.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีสมรรถนะสูง มีขวัญกำลังใจที่ดีมีความสุข พร้อมต่อ การจัดบริการสุขภาพ
mission_icon_transp-300x300
นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส