หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สามารถเข้าดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้เลย -> https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?page_id=36752