ผู้บริหาร

 • นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เบอร์ติดต่อ : 09-3569-6259
  • นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
   นายแพทย์เชี่ยวชาญ (เวชกรรมป้องกัน)
  • นางอภิญญา ก้อเด็ม
   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 08-9565-2924
  • นางรอยัน หะยีมะเย็ง
   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 09-9361-0303
  • นายอดุล บินยูโซ๊ะ
   เภสัชกรเชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ : 08-1897-8509
  • นายคมสัน ทองไกร
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 09-4591-4959

โครงสร้างหน่วยงาน