กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ​

เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสถานบริการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสถานบริการ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ลดเสี่ยงลดโรค ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ ตลอดจนการรับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในคลินิกไร้พุงคุณภาพ ( ...

นิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 12

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 12 จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โดยมีแพทย์หญิงอมรา ดือเระ เป็นประธานในการนิเทศฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ ...

เยี่ยมดูงานหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในเขตบริการสุขภาพที่ 12 จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมดูงานหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในเขตบริการสุขภาพที่ 12 จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA, ทีมโครงการ, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และ ศูนย์อนามัยที่ ...

เยี่ยมดูงานหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในเขตบริการสุขภาพที่ 12 จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมดูงานหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในเขตบริการสุขภาพที่ 12 จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA, ทีมโครงการ, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และ ศูนย์อนามัยที่ ...

ประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ The 4th Thailand Elderly Health Service Forum 2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และนางสาวจัสมี โนะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระแงะ เป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “Geriatric Care Models For Inspiration” (ชราธิวาส โมเดล) ในการประชุมวิชาการ ...

กิจกรรม “สาวไทยแก้มแดง” ต้นแบบ ในสถานประกอบการจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส รพ.สต.โคกเคียน และ รพ.สุไหงโก-ลก ขับเคลื่อนกิจกรรม “สาวไทยแก้มแดง” ต้นแบบ ในสถานประกอบการจังหวัดนราธิวาส ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายนำร่องต้นแบบการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุอย่างเชื่อมโยงไร้รอยต่อ

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเอกวิทย์ จินดาเพ็ชร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายนำร่องต้นแบบการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ อย่างเชื่อมโยงไร้รอยต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ให้มีทักษะในการประเมิน ...

มหกรรมชราธิวาส ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส   ร่วมกับโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในจังหวัดนราธิวาส จัดงานมหกรรมชราธิวาส ครั้งที่ 2 “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ป้องกันหกล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ด้วยนวัตกรรมด้านสุขภาพ ปี 2566” วัตถุประสงค์ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ...

ติดตามการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการ เนื่องในสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการ ปี 2566

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.นราธิวาส ติดตามการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการ เนื่องในสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการ ปี 2566 พร้อมด้วยติดตามการดำเนินงานควบคุมป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย ณ รพ.สต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง และ รพ.สต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส ...

ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก MCH Board ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางรอยัน หะยีมะเย็ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดนราธิวาส ให้บรรลุตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพระบารมี ...