โครงการพระราชดำริ

สสจ.นราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยมี การออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ”

วันนี้ 4 ธ .ค. 66 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณราชนิเวศน์ จิตอาสาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส ออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช ...

สสจ.นราธิวาส ในฐานะรับผิดชอบโครงการพระราชดำริ ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้ “สุขศาลาพระราชทาน “รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต” อำเภอจะแนะ และ “สุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บ้านละโอ” อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (30 พ.ย. 66) เวลา 08.30 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางปาริชาต ชูทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานในโครงการพระราชดำริ พร้อมนางสาวมาตีนี อีแต ผู้รับผิดชอบงานลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้ “สุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต” อำเภอจะแนะ ...

สสจ.นราธิวาส ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริ ระดับเขตสุขภาพที่ 12 จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์

วันนี้ (28 พ.ย. 66) เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางรอยัน หะยีมะเย็ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีนางวรลักษณ์ โชติบัณฑ์ ...

สสจ.นราธิวาส ในฐานะรับผิดชอบโครงการพระราชดำริ ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมนำร่องการจัดการความรู้ “สุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บ้านลีนานนท์”

วันนี้ (22 พ.ย. 66) เวลา 08.30 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางปาริชาต ชูทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานในโครงการพระราชดำริ พร้อมทีมงานลงพื้นที่เตรียมความพร้อมนำร่องการจัดการความรู้  “สุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บ้านลีนานนท์” โดยมีนายแพทย์ณัทนัย ศักดิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุคิริน ...

สสจ.นราธิวาส ในฐานะรับผิดชอบโครงการพระราชดำริ ระดับเขตสุขภาพที่ 12 จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์

วันนี้ (21 พ.ย. 66) เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายอดุล บินยูโซะ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ...

จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระดับภาคใต้

ระหว่างวันที่ 18 –19 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร่วมเป็นเกียรติชมการแข่งขัน และมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการให้กำลังใจน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก ที่เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ...

สสจ.นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการขอพระราชทานความช่วยเหลือ ทางด้านการรักษาพยาบาล อำเภอตากใบ และอำเภอรือเสาะ

วันนี้ (15 พ.ย. 66) เวลา 08.30 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางปาริชาต ชูทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานในโครงการ พระราชดำริ และนางสาววรัชยา หะยีบือราเฮง ผู้รับผิดชอบงาน พร้อม นายวีรโชติ ...

สสจ.นราธิวาส จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ พระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเฉลิมพระเกียรติ.72.พรรษา ของจังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (14 พ.ย. 66) เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางรอยัน หะยีมะเย็ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ พระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ...

สสจ.นราธิวาส ลงพื้นที่ให้กำลังใจน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก ที่เข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระดับภาคใต้

วันนี้ (14 พ.ย.66) เวลา 18.00 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางปาริชาต ชูทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานในโครงการพระราชดำริ และนางสาวมาตีนี อีแต นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงาน ร่วมให้กำลังใจน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก ...