รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย จังหวัดนราธิวาสประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๔๙๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบอำนาจบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัคร-31052566.pdf (619 downloads)