บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ป.ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป.pdf (295 downloads)