รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๐๘๕๓ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
2. ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๒๐๖ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแว้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
3. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๔๖๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือราเป๊ะ ตำบลโคกเียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
4. ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๗๙๙ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
ประกาศรับสมัครชำนาญการพิเศษ-4-อัตรา.pdf (218 downloads )
เอกสารประกอบการนับระยะเวลาเกื้อกูล.pdf (297 downloads )
แบบฟอร์มเลื่อนตำแหน่งชำนาญการ-และชำนาญการพิเศษ-1.docx (337 downloads )
ใบสมัครชำนาญการพิเศษ-1.docx (316 downloads )