ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
2. ตำแหน่งแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลแว้ง
3. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือราเป๊ะ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
4. สาธารณสุขอำเภอจะแนะ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ >> ป.รายชื่อผู้มีสิทธิ-ชำนาญการพิเศษ-4-อัตรา-1.pdf (282 downloads )