ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 กิโลวัตต์ พร้อมตติดตั้ง

ประกาศจังหวัดนราธิวาส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ