จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการทางด้านการแพทย์ ในการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ พระบรมราชินีในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและลงตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับส่วนล่วงหน้า

วันนี้ (22 ก.ย. 66) เวลา 09.30 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ฝ่ายสนับสนุนงานในโครงการพระราชดำริ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการทางด้านการแพทย์ในการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ พระบรมราชินีในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Webex Meetings โดยมีคณะทำงานของแต่ละโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เพื่อรับทราบภารกิจและเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างสมพระเกียรติและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

ภาคบ่ายลงตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับส่วนล่วงหน้าโดยนางรอยัน หะยีมะเย็ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยนางสมบูรณ์ บุญยะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นางสาวนิตยา นิลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวเพ็ญศิริ สิริกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และนางปาริชาต ชูทิพย์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานในโครงการพระราชดำริ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จฯ แต่ละจุดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย