🆕 ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพบยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 67 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ธันวาคม 2566 และขยายเวลารับสมัครไปอีกถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเเลือก ตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก.pdf (262 downloads )