ตรวจประเมินร้านขายยา แผนปัจจุบัน (ร้านเปิดใหม่) ตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยา แผนปัจจุบัน พ.ศ.2556

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ คปสอ.สุไหงปาดี      ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการด้านยาเปิดใหม่ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510เพื่อให้สถานประกอบการด้านยาได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก่อนออกสู่ท้องตลาด