🆕ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสหน่วยงาน (EIT) ประจำปี 2567

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสหน่วยงาน (EIT) ประจำปี 2567
สามารถสแกน QR CODE ได้เลยครับบ