🆕รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยตำแหน่งที่คัดเลือกมีดังนี้

1. ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก

2. ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี

3. ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระแงะ

4. ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบาเจาะ

5.ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1.  ไฟล์ประกาศ.pdf (136 downloads )

2.  แบบฟอร์มใบสมัคร.pdf (95 downloads )