กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ประชุมคณะกรรมการประกวดผลงาน อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด และ อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การดำเนินงานชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

    1.  คำสั่งคณะกรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2566     2.  แผนการดำเนินงานจริยธรรม ปี 2566