การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตมิชอบ ปี 2566

ข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตมิชอบ ปี 2566 ตามเอกสารแนบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี 2567

ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี 2567 ตามเอกสารแนบ