กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงานและประเมินผล ระดับจังหวัด รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับระดับอำเภอ

13 มิถุนายน 2567 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ ทพญ.โนรีด้า แวยูโซ๊ะทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงานและประเมินผล ระดับจังหวัด รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับระดับอำเภอณ ห้องประชุมพระบารมี ชั้น 2 ...

ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงานและประเมินผล ระดับจังหวัด วันที่ 10 มิถุนายน 2567 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นพ.สสจ.นราธิวาส มอบหมายให้ นางรอยัน หะยีมะเย็ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทาง การนิเทศงานและประเมินผล ระดับจังหวัด ปี 2567 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ...

ประชุมมอบนโยบายสำคัญ ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568

วันที่ 27 พ.ค. 2567 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ภก.อดุล บินยูโซะ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส / หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายสำคัญ ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ...

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติฯ ไอปาโจ

วันที่ 16 พ.ค. 2567 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางรอยัน หะยีมะเย็งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วย นางการัมบีบี แซ่ลีมา ผู้ช่วยนพ.สสจ.นราธิวาส และหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย สสจ.นราธิวาส ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะ ...

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1

วันที่ 14 พ.ค. 2567 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย และผู้รับผิดชอบงานตามประเด็นตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

ตรวจนิเทศติดตามราชการ ปกติระดับจังหวัด ปี 2566 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.สสจ.นราธิวาส มอบหมายให้นางรอยัน หะยีมะเย็ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยคณะตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 2566 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามราชการ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุไหงบาลา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ...

ตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 2566 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.สสจ.นราธิวาส มอบหมายให้นางรอยัน หะยีมะเย็ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยคณะตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 2566 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามราชการ ณ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิเหล็ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม ...

ตรวจนิเทศติดตามราชการ ปกติระดับจังหวัด ปี 2566 อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.สสจ.นราธิวาสพร้อมด้วยคณะตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 2566 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามราชการ ณ โรงพยาบาลจะแนะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูมุง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาแยกาเตาะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัด 1669 ของคปสอ. ให้ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการรองรับงานที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย ...

ตรวจนิเทศติดตามราชการ ปกติระดับจังหวัด ปี 2566 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.สสจ.นราธิวาสมอบหมายให้นพ.เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร ผอ.รพ.ระแงะ ปฎิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 256ุ6 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามราชการ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านกวารอซีลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ...