กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ตรวจนิเทศติดตามราชการ ปกติระดับจังหวัด ปี 2566 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.สสจ.นราธิวาส มอบหมายให้นางรอยัน หะยีมะเย็ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยคณะตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 2566 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามราชการ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุไหงบาลา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ...

ตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 2566 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.สสจ.นราธิวาส มอบหมายให้นางรอยัน หะยีมะเย็ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยคณะตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 2566 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามราชการ ณ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิเหล็ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม ...

ตรวจนิเทศติดตามราชการ ปกติระดับจังหวัด ปี 2566 อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.สสจ.นราธิวาสพร้อมด้วยคณะตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 2566 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามราชการ ณ โรงพยาบาลจะแนะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูมุง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาแยกาเตาะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัด 1669 ของคปสอ. ให้ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการรองรับงานที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย ...

ตรวจนิเทศติดตามราชการ ปกติระดับจังหวัด ปี 2566 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.สสจ.นราธิวาสมอบหมายให้นพ.เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร ผอ.รพ.ระแงะ ปฎิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 256ุ6 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามราชการ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านกวารอซีลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ...

ตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 2566 อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.สสจ.นราธิวาส พร้อมด้วยคณะตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 2566 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามราชการ ณ โรงพยาบาลสุไหงปาดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุไหงปาดี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัด 1669 ...

ตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 2566 อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 2566 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามราชการ ณ โรงพยาบาลตากใบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูบู และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกงู อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัด 1669 ของคปสอ.ให้ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมาย ...

ประชุม BMW : Breakfast Meeting Weekly

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์เป็นประธานการประชุม BMW : Breakfast Meeting Weekly ณ ห้องประชุมพระบารมี ชั้น 2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เลขานุการรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและเลขานุการผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 18 ...

ประชุม BMW : Breakfast Meeting Weekly

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม BMW : Breakfast Meeting Weekly ณ ห้องประชุมพระบารมี ชั้น 2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เลขานุการรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและเลขานุการ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ...

ประชุม BMW : Breakfast Meeting Weekly

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุม BMW : Breakfast Meeting Weeklyณ ห้องประชุมพระบารมี ชั้น 2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เลขานุการรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและเลขานุการ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 20 คนวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ...

ตรวจนิเทศติดตามราชการ ปกติระดับจังหวัด ปี 2566 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 256ุ6 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามราชการ ณ โรงพยาบาลแว้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรือซอ และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัด 1669 ของคปสอ.ให้ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการรองรับงานที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย (Scoring < ...