กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ด้วยการแพทย์แผนไทย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ด้วยการแพทย์แผนไทย โดยมีนางมนทกาญจน์ ทองจินดา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์แผนไทยและผู้รับผิดชอบงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแพทย์แผนไทยในการทำงานและเพื่อวางระบบ การทำงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลางระหว่างสหวิชาชีพ ทั้งนี้วิทยากรประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ...

การประชุมติดตามเตรียมการต้อนรับนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ ในการจัดโครงการมหกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชน จังหวัดนราธิวาส ปี 2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นายอดุล บินยูโซะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมติดตามเตรียมการต้อนรับนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัดนราธิวาส ปี 2566 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ...

ลงพื้นที่ติดตามเตรียมการต้อนรับอธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ

วันที่ 18 เมษายน  2566 นายอดุล บินยูโซะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางมนทกาญจน์  ทองจินดา  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , คณะกรรมการฝ่ายสถานที่,คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ลงพื้นที่ติดตามเตรียมการต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ ณ อาคารอเนกประสงค์ รพ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  ...

ลงพื้นที่ติดตามเตรียมการต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายอดุล บินยูโซะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายคมสัน ทองไกร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นางมนทกาญจน์ ทองจินดา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ และคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามเตรียมการต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และคณะ ณ อาคารรื่นอรุณ ...

ลงพื้นที่ติดตามเตรียมการต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯและคณะ

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายอดุล บินยูโซะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางมนทกาญจน์ ทองจินดา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ และนางสมบูรณ์ บุญยะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามเตรียมการต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะมาตรวจเยี่ยม รพ.สต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ บ้านหมอพื้นบ้าน (หมอเอก) โดยมี ...

บันทึกวิดีทัศน์ประกอบการนำสนอการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายอดุล บินยูโซะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางมนทกาญจน์ ทองจินดา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เข้าพบนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อบันทึกวิดีทัศน์ประกอบการนำเสนอการประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ รอบที่ 2 ...

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชน โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 5 เมษายน 2566 (ช่วงบ่าย) นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางมนทกาญจน์ ทองจินดา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชน โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับโรงพยาบาลทุกแห่งและผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยระดับคป.สอ.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส ...

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชน

วันที่ 5 เมษายน 2566 (ช่วงเช้า) นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชน ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายหรือผู้แทน คณะกรรมการและคณะทำงานด้านต่างๆ ...

ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำวิดีทัศน์ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายอดุล บินยูโซะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางมนทกาญจน์ ทองจินดา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายวิดีทัศน์ เพื่อใช้ในการนำเสนอการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ...

ร่วมนิเทศ ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ องค์กรต่างๆ ที่ได้รับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางมนทกาญจน์ ทองจินดา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 นิเทศ ติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร ...