รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษจิกายน – ธันวาคม 2564

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษจิกายน – ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

งบทดลองประจำเดือนพฤษจิกายน 2564

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564