ติดตามการดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 18 เมษายน 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นางปาริชาต ชูทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานในโครงการพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งในวันนี้ มีแผนการติดตาม จำนวน 3 อำเภอ คือ ชุมชนบ้านสันติ หมู่ที่ 7 อำเภอสุคิริน ชุมชนบ้านกูมุง   หมู่ที่ 2 อำเภอจะแนะ และชุมชนบ้านกำปงปาเระ หมู่ที่ 8 อำเภอระแงะ โดยมีตัวแทนท่านนายอำเภอ/ ท่านสสอ.สุคิริน        และสสอ.จะแนะ/พัฒนาการอำเภอ/ ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอ ร่วมรับการติดตาม ทั้งนี้ ผลการติดตาม พบว่า ทั้ง 3 อำเภอที่คัดเลือกเป็นหมู่บ้านนำร่อง สามารถจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังเป็นต้นแบบให้หมู่บ้านอื่น ๆ เป็นตัวอย่างในการดำเนินงานจัดตั้งชมรม  TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดนราธิวาสต่อไป