ติดตามการดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน.

วันนี้ (19 เมษายน 2566) นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางปาริชาต ชูทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานในโครงการพระราชดำริ และนางสาวมาตีนี อีแต ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE      ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE           ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งในวันนี้ มีแผนการติดตาม จำนวน 4 อำเภอ คือ ชุมชนบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 9 อำเภอแว้ง, ชุมชนบ้านมูโนะ หมู่ที่ 1 อำเภอสุไหงโก-ลก, ชุมชนบ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 อำเภอตากใบ และชุมชนบ้านคอลอแว หมู่ที่ 6 อำเภอยีjงอ โดยมีตัวแทนท่านนายอำเภอ /ท่านสสอ. สุไหงโก-ลก และสสอ.ตากใบ/พัฒนาการอำเภอ /ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอ ร่วมรับการติดตาม ทั้งนี้ ผลการติดตาม พบว่า ทั้ง 4 อำเภอที่คัดเลือกเป็นหมู่บ้านนำร่อง สามารถจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถเป็นต้นแบบนำร่องให้หมู่บ้านอื่น ๆ ภายในอำเภอดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดนราธิวาสต่อไป