ข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ ข้าราขการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ตามเอกสารแนบ

ประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก.pdf (163 downloads)