ตรวจนิเทศติดตามราชการ ปกติระดับจังหวัด ปี 2566 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะตรวจนิเทศติดตามราชการปกติระดับจังหวัด ปี 256ุ6 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามราชการ ณ โรงพยาบาลแว้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรือซอ และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัด 1669 ของคปสอ.ให้ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการรองรับงานที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย (Scoring < 3) และโครงการพัฒนางานให้เป็นแบบอย่างที่ดี / นวัตกรรม ≥ 3 และเพื่อชี้แจงการกำหนดกรอบวงเงินและการจัดสรรงบลงทุนตาม 5 พารามิเตอร์