ขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส
เรื่องขายทอดตลาด
ด้วยจังหนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะขายทอตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 36 รายการ 163 ชิ้น โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดตามเอกสารแนม
ประกาศขายทอดตลาด.pdf (249 downloads )