Kick off การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส

วันที่ (8 พ.ย. 66) ณ หอประชุมร่มไทร โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางรอยัน หะยีมะเย็ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุข กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสถานศึกษา ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยจังหวัดนราธิวาสมีการจัดกิจกรรม Kick off พร้อมกันในหลายอำเภอ
สำหรับ โรคมะเร็ง ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในเพศหญิง พบโรคมะเร็งปากมดลูก สูงเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ตั้งแต่ปี 2564-2566 ผู้ป่วย จำนวน 8, 9 และ 11 ราย ตามลำดับ คิดเป็นอัตราป่วย 1.96, 2.19 และ 2.68 แสนประชากรหญิง ตามลำดับ เสียชีวิตจำนวน 20, 13 และ 13 รายตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 4.89, 3.18 และ 3.17/ แสนประชากรหญิง ตามลำดับ สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ และแผนไวรัส HPV หรือ Human Papilloma Virus ผ่านการสัมผัสโดยตรง หรือการมีเพศสัมพันธ์ สายพันธุ์ที่พบบ่อยที่เป็นต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูก คือ สายพันธุ์ที่ 16 และ 18 ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นแนวทางการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

Deprecated: sanitize_url is deprecated since version 2.8.0! Use esc_url_raw() instead. in /var/www/html/moph-nwt/wp-includes/functions.php on line 5211