ประกาศกรอบบัญชีรายการยาจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566-2567

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ เภสัชกรรมจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมจากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการบริหารเวชภัณฑ์ในจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการยาและกำหนดเป็นกรอบบัญชีรายการจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกนำเข้า และตัดออก ซึ่งรายการยา ของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัด เพื่อใช้เป็นรายการยาอ้างอิงในระบบการส่งต่อผู้ป่วยตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓
บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรมจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำกรอบบัญชีรายการยาจังหวัดนราธิวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้กรอบบัญชียาดังกล่าวเป็นข้อมูลในการกำหนดกรอบบัญชียาและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงบัญชีรายการยาในโรงพยาบาล จึงขอประกาศใช้กรอบบัญชีกรอบบัญชีรายการยาจังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ รายละเอียดบัญชีรายการยาตาม แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เอกสาร : กรอบบัญชีรายการยาจังหวัดนราธิวาส 66-67 PDF.