กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข อาหารและยา

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข อาหารและยา

จังหวัดนราธิวาสผลักดัน อย.น้อยดีเยี่ยม สู่ อย.น้อย [Plus] ระดับประเทศ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายคมสัน ทองไกร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดประชุม เชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรายงาน FDA”Center”และพัฒนาโรงเรียน  อย.น้อยดีเยี่ยมสู่ อย.น้อย[Plus] ระดับประเทศ จังหวัดนราธิวาส ปี 2567  ณ ห้องประชุมพระบารมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูแกนนำอย.น้อยในระดับดีเยี่ยมจำนวน 15 แห่ง ตลอดจนผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค คปสอ.ทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น 75 คน โดยวิทยากรคือ​ ครูแกนนำ​ อย.น้อยรร.ดารุสสาลาม​ และ​ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม​ ซึ่งผ่านการประเมินอย.น้อยพลัสเป็นปีที่3​ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อยจากระดับดีเยี่ยม สู่การ เป็น “โรงเรียน อย.น้อยพลัส”    ซึ่งผลการดำเนินในปี 2566 จังหวัดนราธิวาสมีโรงเรียน อย.น้อย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีมาก จำนวน 1 แห่ง ระดับ …

จังหวัดนราธิวาสผลักดัน อย.น้อยดีเยี่ยม สู่ อย.น้อย [Plus] ระดับประเทศ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท (โครงการประชารัฐ)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยมี ภก.อดุล บินยูโซะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (โครงการประชารัฐ)จังหวัดนราธิวาส สู่มาตรฐาน GMP ณ ห้องประชุมพระบารมี (ชั้น 2)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเกณฑ์ GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารรวมถึงการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพื่อผลักดันเพื่อผลักดันผู้ประกอบการน้ำบริโภคฯ ในจังหวัดนราธิวาสให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

การประชุมคณะทำงาน ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน เศรษฐกิจสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยมี ภก.อดุล บินยูโซะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปิดการการประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมมะนาลอ สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประเด็นเศรษฐกิจสุขภาพ และแผนการดำเนินงานบูรณการร่วมขับเคลื่อน เศรษฐกิจสุขภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเส้นทาง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อไป

ตรวจประเมินร้านขายยา แผนปัจจุบัน (ร้านเปิดใหม่) ตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยา แผนปัจจุบัน พ.ศ.2556

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ คปสอ.สุไหงปาดี      ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการด้านยาเปิดใหม่ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510เพื่อให้สถานประกอบการด้านยาได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก่อนออกสู่ท้องตลาด

โรงเรียน อย.น้อย จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับรางวัล อย.น้อยพลัส​ ระดับประเทศ จำนวน​ 10 รางวัล ในปี 2566

โรงเรียน อย.น้อย จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับรางวัล อย.น้อยพลัส​ ระดับประเทศจำนวน​ 10 รางวัล ในปี 2566 ผลการอนุมัติ อย.น้อยพลัสระดับประเทศ 1 แหลมทองวิทยา ระแงะ สช. 2 บ้านกาลิซา ระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 3 แสงธรรมวิทยา สุไหงโก-ลก สช. 4 บ้านบาโงปูโละ รือเสาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 5 สวนพระยาวิทยา จะแนะ สพม.นราธิวาส 6 ดารุสสาลาม ระแงะ สช. 7 เทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) สุไหงโก-ลก อปท. 8 อัครศาสน์วิทยา (มูลนิธิ) ยี่งอ สช. 9 บ้านมะนังกาหยี เมือง สพป.นราธิวาส …

โรงเรียน อย.น้อย จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับรางวัล อย.น้อยพลัส​ ระดับประเทศ จำนวน​ 10 รางวัล ในปี 2566 Read More »

คบส.นราธิวาส ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในฐานะคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนราธิวาส  ได้มอบหมายให้  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปกครองจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ออกตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน 3 ร้าน เพื่อเป็นการรณรงค์และกวดขันมิให้มีการจำหน่ายดอกไม้เพลิงที่ไม่ได้มาตรฐาน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี ประชาชนจะร่วมกันเฉลิมฉลองตามประเพณี ซึ่งมักจะปรากฏข่าวผ่านทางสื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากพลุ ประทัด        ดอกไม้เพลิง อาจทำให้ผู้เล่นบางรายสูญเสียอวัยวะถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ประชุมกลุ่มงานประจำเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้จัดประชุมกลุ่มงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมี ภก.อดุล บินยูโซะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจงนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ข้อสั่งการ รวมถึงการวางแผนกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ “นำร่อง 30 บาทพลัส บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่”

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายโครงการ  “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่” แก่ผู้ประกอบการสถานพยาบาล คลินิกเอกชน และร้านขายยา(ข.ย.1) จังหวัดนราธิวาส ผ่านระบบ Webex มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการสถานพยาบาล คลินิกเอกชน และร้านขายยา (ข.ย.1) จังหวัดนราธิวาส โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้ 1.ผู้ประกอบการสถานพยาบาล และ ร้านขายยา ลงทะเบียน หมอพร้อมให้ได้ 100 % เพื่อจะได้ดูข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการ 2.การขอ Provider ID  ให้ทุกหน่วยบริการ/และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกคน  100 % (Provider ID สถานบริการ & ผู้ประกอบวิชาชีพ) 3.เรื่องการร่วมโครงการกับ สปสช. สถานประกอบการใดพร้อมสามารถเข้าร่วมได้เลย 4.ให้มีทีมให้คำปรึกษาในการลงข้อมูล และแก้ปัญหาการลงทะเบียนหมอพร้อมและ สปสช. ในประเด็นต่าง ๆ

การอบรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PP) ให้แก่ร้านยา ข.ย.1 จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ภก.อดุล บินยูโซะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในนามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสภาเภสัชกรรม จัดอบรม “ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP).“.ผ่านระบบ ZOOM ให้แก่ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ในจังหวัดนราธิวาส โดยมีร้านยาที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 53 ร้าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ ร้านยา ข.ย.1 ที่ผ่านการอบรมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของ สปสช. และขับเคลื่อนนโยบาย”​30 บาทพลัส​ บัตรประชาชน           ใบเดียว​รักษาได้ทุกที่​”​  ในพื้นที่นำร่องจังหวัดนราธิวาส

คบส.นราธิวาส ตรวจประเมินตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) สำหรับสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) (ข.ย.2)

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ภก.อดุล บินยูโซะ   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข งานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาหลังออกสู่ท้องตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คปสอ. อำเภอระแงะ อำเภอบาเจาะ และอำเภอสุคิริน ร่วมออกตรวจประเมิน ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน(GPP) สำหรับสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) และสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ข.ย.2) จะต้องผ่านการตรวจประเมินด้านสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร การควบคุมคุณภาพยาและการให้บริการทางเภสัชกรรม  เพื่อใช้ผลการประเมินในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต          ในปี พ.ศ. 2567 ต่อไป