ข่าวประชาสัมพันธ์

🆕 รายชื่อผู้ทีผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ทีผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามเอกสารแนบ  

🆕สามารถแจ้งปัญหา 30 บาทรักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจังหวัดนราธิวาส

สามารถแจ้งปัญหา 30 บาทรักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจังหวัดนราธิวาส ได้ที่นี่ : https://forms.gle/xKHpHA4BgiX18aLCA หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยย

🆕 ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพบยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 67 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ธันวาคม 2566 และขยายเวลารับสมัครไปอีกถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเเลือก ตามเอกสารแนบ  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน การทุจริตของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อเป็นคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเคารพสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมที่เป็นสากล และเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน โดยจะไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นตามเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้  

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามเอกสารแนบ

ประกาศกรอบบัญชีรายการยาจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566-2567

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ เภสัชกรรมจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมจากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการบริหารเวชภัณฑ์ในจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการยาและกำหนดเป็นกรอบบัญชีรายการจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกนำเข้า และตัดออก ซึ่งรายการยา ของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัด เพื่อใช้เป็นรายการยาอ้างอิงในระบบการส่งต่อผู้ป่วยตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรมจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำกรอบบัญชีรายการยาจังหวัดนราธิวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้กรอบบัญชียาดังกล่าวเป็นข้อมูลในการกำหนดกรอบบัญชียาและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงบัญชีรายการยาในโรงพยาบาล จึงขอประกาศใช้กรอบบัญชีกรอบบัญชีรายการยาจังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ รายละเอียดบัญชีรายการยาตาม แนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เอกสาร : กรอบบัญชีรายการยาจังหวัดนราธิวาส 66-67 PDF.

Kick off การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส

วันที่ (8 พ.ย. 66) ณ หอประชุมร่มไทร โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางรอยัน หะยีมะเย็ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุข กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสถานศึกษา ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยจังหวัดนราธิวาสมีการจัดกิจกรรม Kick off พร้อมกันในหลายอำเภอ สำหรับ โรคมะเร็ง ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในเพศหญิง พบโรคมะเร็งปากมดลูก สูงเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ตั้งแต่ปี 2564-2566 ผู้ป่วย จำนวน 8, …

Kick off การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส