ข่าวรับสมัครงาน

🆕 รายชื่อผู้ทีผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ทีผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามเอกสารแนบ  

🆕 ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพบยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 67 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ธันวาคม 2566 และขยายเวลารับสมัครไปอีกถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเเลือก ตามเอกสารแนบ  

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 2. ตำแหน่งแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลแว้ง 3. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือราเป๊ะ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ 4. สาธารณสุขอำเภอจะแนะ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ >>

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๐๘๕๓ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 2. ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๒๐๖ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแว้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 3. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๔๖๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือราเป๊ะ ตำบลโคกเียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 4. ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑๗๙๙ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมัสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมัสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบ  

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2566 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดตามระยะเวลาแล้ว จังหวัดนราธิวาสจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมิน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย จังหวัดนราธิวาสประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๔๙๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบอำนาจบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ