กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ​

Kick off การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส

วันที่ (8 พ.ย. 66) ณ หอประชุมร่มไทร โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส ...

นิเทศมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี ๒๕๖๖

นิเทศมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้คณะกรรมการควบคุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานและมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจังหวัดนราธิวาสออกนิเทศมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี ๒๕๖๖ ณ คลังวัคซีนประจำอำเภอ, งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรดคโรงพยาบาลศรีสาดร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร เพื่อให้เครือข่ายบริการวัคซีนระดับอำเภอและระดับตำบลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรด กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ...

วางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริฯ ปี 2566

วางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริฯ ปี 2566 วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับกลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา พร้อมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาสและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะแนะ ลงพื้นที่วางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ...

ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางรอยัน หะยีมะเย็ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team) โดยมีนายแพทย์ฟารุคพิริยศาสน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยาย ให้คณะทำงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ...

3. นิเทศมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2566

ออกนิเทศมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี ๒๕๖๖ ณ คลังวัคซีนประจำอำเภอเมืองนราธิวาส, ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือราเป๊ะ ...

2. นิเทศการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2566

ออกนิเทศมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี ๒๕๖๖ ณ คลังวัคซีนประจำอำเภอสุไหงโก-ลก, ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ ๑ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโน๊ะ ...

1. ลงพื้นที่การนิเทศมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ออกนิเทศการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี ๒๕๖๖ ณ คลังวัคซีนประจำอำเภอระแงะ, งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฝ่ายเวชกรรมโรงพยาบาลระแงะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุฬาภรณ์พัฒนา ...

รับนิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและซี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รับการนิเทศจากกลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง งานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 12 จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและชี ปี2566 ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการชุมชนเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ และการกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบขี่จากแม่สู่ลูก และไวรัสตับอักเสบซี ณ ห้องประชุมมะนาลอ ...

กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 กดดาวน์โหลด กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 ...

ประชุมปรึกษาหารือ ทีมหัวหน้า Zone เรื่อง การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดประชุมปรึกษาหารือ ทีมหัวหน้า Zone เรื่อง การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ ห้องนรานวัตกร ...