กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข อาหารและยา

ประกาศกรอบบัญชีรายการยาจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566-2567

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ เภสัชกรรมจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมจากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการบริหารเวชภัณฑ์ในจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการยาและกำหนดเป็นกรอบบัญชีรายการจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกนำเข้า และตัดออก ซึ่งรายการยา ของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัด เพื่อใช้เป็นรายการยาอ้างอิงในระบบการส่งต่อผู้ป่วยตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ...

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงที่ผิดกฎหมาย

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขร่วมกับ คปสอ.เมืองนราธิวาส ตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงจีน จำนวน 7 ยี่ห้อ ได้แก่ 1. ยาจุดกันยุงตรา Goldeer กล่องสีฟ้า 2. ยาจุดกันยุงตรา Laojun (รูปเด็กอ่อน) 3 ...

ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล(โรงพยาบาลเอกชน) ประจำปี 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยภก.อดุล บินยูโซะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายการุญ สุขสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12 สงขลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ...

การประชุมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 4 เดือนกันยายน พศ.2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุขได้จัดประชุม ประจำเดือนกันยายน โดยมี ภก.อดุล บินยูโซะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพื่อสรุปการจัดโครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2 และติดตามกิจกรรมในเดือนกันยายน รวมถึงการวางแผนกิจกรรมโครงการ ...

คบส.นราธิวาส เป็นเจ้าภาพจัดอบรมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2/2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดอบรมสัมมนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ เภสัชกรเชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่รองนพ.สสจ.หัวหน้ากลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้, เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตจังหวัดภาคใต้, ผู้แทน/ผู้ช่วยภาคใต้ (คบ.เขต) รวมทั้งวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากภาคส่วนต่างๆ ...

การประชุมเภสัชปฐมภูมิ นราธิวาส ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ภก.อดุล บินยูโซะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการประชุมเภสัชปฐมภูมินราธิวาส ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมมะนาลอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เภสัชกรปฐมภูมิจากโรงพยาบาลทั้ง 13 ...

คบส.นราธิวาส ลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คปสอ.ยี่งอ ลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 โดยให้คำแนะนำให้แก่ร้าน ข.ย.1 เพื่อเป็นการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาหลังออกสู่ท้องตลาด  และคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดนราธิวาส ...

คบส.นราธิวาสลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา ประจำปี พ.ศ.2566

              วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คปสอ.สุคิริน และคปสอ.จะแนะ ลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติยา ...

การประชุมโดยให้นโยบายและติดตามการดำเนินงาน RDU Community ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ภก.อดุล บินยูโซะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมโดยให้นโยบายและติดตามการดำเนินงาน RDU Community”ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมมะนาลอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน       (RDU Community ...

ประชุม พบส.เภสัชกรรม ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566”กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข        ได้จัดประชุม พบส.เภสัชกรรม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โดยมี ภก.อดุล บินยูโซะ      รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์     ในการประชุมเพื่อชี้แจงและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค   และเภสัชกรรม แก่เภสัชกรโรงพยาบาลทุกแห่ง ณ ...