กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

มาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 และข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2564